I. Pravidla a základní ustanovení

1. Fitness Galaxie je v provozu dle stanoveného časového rozvrhu, který musí být bezpodmínečně dodržován. Klient je povinen opustit prostory Fitness Galaxie do zavírací doby.
2. Vstup do Fitness Galaxie je možný jen s platným čipem, který obdrží každý návštěvník po zaplacení jednorázové vstupenky nebo po předložení platné permanentky či vstupové karty. S tímto aktivovaným čipem či kartou je klient povinen projít přes turniket (aktivace vstupu čip/karta na turniketu). Za ztrátu čipu či karty je účtován poplatek 100,-Kč.
3. Vstup do Fitness Galaxie je dovolen osobám ve věku od 15-ti let včetně. Dětem do 10 let není vstup do Fitness Galaxie povolen, dětem ve věku od 10-ti do 14 let včetně je vstup povolen pouze za aktivního dohledu rodiče nebo jeho zákonného zástupce. Odpovědnost za zdraví dítěte nese v plném rozsahu jeho rodič nebo zákonný zástupce.
4. Vstup do Fitness Galaxie je povolen pouze v čisté a sportovní obuvi a ve vhodném, pro cvičení určeném sportovním oblečení. K převlékání a odložení oblečení slouží výhradně šatna.
5. Odkládání oblečení a jiných větších věcí (např. batohů či tašek) mimo prostor šatny je zakázáno.
6. V celém prostoru Fitness Galaxie platí přísný zákaz konzumování potravin, kouření, používání otevřeného ohně a požívání alkoholických nápojů. Povoleny jsou pouze nealkoholické nápoje v plastových obalech. Osobám pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek je vstup do prostor Fitness Galaxie zakázán.
7. Návštěvník přítomný ve Fitness neruší ostatní při cvičení, je slušný a ohleduplný vůči všem ostatním přítomným cvičícím.
8. Provozovatel a jeho zaměstnanci nesou odpovědnost za dodržování pořádku a čistoty v celém prostoru Fitness Galaxie. Úklid je prováděn odbornou úklidovou službou nejméně 1x denně umytím podlahy a omyvatelných ploch, hygienických zařízení a dále dle potřeby.
9. Cvičenci jsou odpovědni za dodržování pořádku v celém prostoru Fitness Galaxie, za ochranu majetku a za škody vzniklé porušením tohoto Návštěvního řádu. Veškeré zjištěné závady a havárie jsou povinni neprodleně hlásit obsluze recepce Fitness Galaxie nebo provozovateli. Jakékoliv úpravy a přesouvání stojanů, strojového a rozměrného vybavení fitcentra není dovoleno.
10. Provozovatel neodpovídá za škodu na vnesených věcech cvičenců do prostor Fitness.
11. Cvičenci v prostorách Fitness Galaxie užívají zařízení na vlastní nebezpečí, přičemž se před užitím přesvědčí, zda veškeré zařízení nevykazuje závady bránící bezpečnému užívání. Pokud by objevili závadu, jsou povinni ji nahlásit obsluze recepce Fitness Galaxie nebo provozovateli. Cvičení na takovémto stroji je poté zakázáno.
12. V prostorách fitness centra je zakázáno provozování trenérské činnosti třetích osob. Pokud tato činnost bude probíhat, má Fitness Galaxie nárok na vykázání takového zákazníka, který tuto konkurenční činnost provádí včetně zákazníka, který trénink pod jeho vedením absolvuje, a to bez nároku obou na náhradu vstupného. Osobní trénink je možný pouze za asistence trenérů, s nimiž má Fitness Galaxie uzavřený smluvní vztah. Tito trenéři jsou uvedeni na webových stránkách a na nástěnce trenérů ve Fitness Galaxie.
13. Kontrola, promazání a čištění přístrojů je prováděna dle požadavků výrobce nebo dle potřeby.

14. Celý prostor je sledován průmyslovými kamerami z důvodu ochrany hmotného majetku a bezpečnosti provozu Fitness Galaxie. K záznamům kamer má přístup pouze provozovatel a jeho zaměstnanci.
15. Provozovatel si vyhrazuje právo omezit využití nebo uzavřít některé části Fitness Galaxie pro nutnou údržbu, dále z důvodu ochrany bezpečnosti návštěvníků Fitness Galaxie (jako je nouzová situace, plná kapacita, povinnost respektovat obecně závazné předpisy a normy, zejména bezpečnostní a hygienické, nepříznivé povětrnostní vlivy jako bouřka, krupobití, apod.) bez nároku na vrácení vstupného.

II. Pravidla chování ve Fitness Galaxie

1. Činky, osy činek a další kovové předměty neodkládejte na koženkový potah laviček a posilovacích strojů. Na koženkové potahy je zakázáno stoupat v obuvi.
2. Činky, osy činek, kotouče a jiné Vámi použité náčiní vracejte zpět do stojanů a na jejich místa.
3. Při cvičení používejte ručník. Chráníte tím své zdraví a koženkový potah laviček a posilovacích strojů před agresivním působením potu.
4. U náročných či nebezpečných cviků požádejte o dozor obsluhu recepce Fitness Galaxie.
5. Cvičenci užívají prostory Fitness Galaxie pouze k účelům, ke kterým jsou určeny a dodržují v těchto prostorách všechny zásady bezpečnosti, hygieny a požární ochrany.
6. Všichni cvičenci jsou povinni dbát pokynů a nařízení provozovatele Fitness Galaxie a jeho zaměstnanců a jsou také povinni respektovat a dodržovat veškeré pokyny a nařízení vyvěšená v prostorách Fitness Galaxie – Návštěvní a Provozní řády.
7. Klient pod vedením osobního trenéra Fitness Galaxie má přednost na strojích před klientem bez osobního trenéra.

III. Pravidla chování v aerobních sálech

1. Ve vlastním zájmu choďte na lekce včas, aby se zabránilo zranění vinou nedostatečného procvičení a zahřátí, popřípadě rušení ostatních účastníků lekce.
2. V sálech respektujte zákaz používání mobilních telefonů, používejte vhodnou sportovní (pružnou) a čistou obuv, která nezanechává černé či jinak barevné stopy.
3. V žádném případě nepoužívejte obuv, ve které jste přišli.
4. Při kontaktním provozování bojových sportů a bojových umění je cvičenec povinen používat ochranné pomůcky a především je povinen cvičit tak, aby nezpůsobil zúčastněným osobám zranění a aby nedošlo k poškození vybavení.
5. Hudební aparaturu je oprávněn ovládat pouze instruktor či recepční Fitness Galaxie.
6. Veškeré za zapůjčené náčiní, vracejte, prosím na svá místa.

IV. Šatny a šatní skříňky

1. Za neuschované a neuzamčené předměty, cenné předměty, hotovost a oděvy neneseme žádnou odpovědnost, pro jejich uschování použijte, prosím bezpečnostní schránky umístěné ve vstupní recepci Fitness Galaxie.
2. Ve Vašem zájmu si skříňku zamykejte vždy, když se chystáte ji opustit z dohledu.
3. Při opuštění Fitness je nutné skříňku bezpodmínečně vyklidit, v opačném případě bude skříňka vyklizena naším personálem, náklady spojené s tímto úkonem nese její uživatel.

V. První pomoc a hygiena provozu

1. Pro potřeby první pomoci je v prostoru recepce Fitness Galaxie lékárnička. Ta je vybavena dle platných předpisů a v souladu s poskytovanými službami.
2. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, popř. jiného zdravotnického materiálu, jsou zaznamenávány do deníku, který je stále v lékárničce.
3. Provozovatel Fitness Galaxie odpovídá za to, že v pravidelných intervalech jsou prováděny úklidové a dezinfekční práce podle plánu úklidu.
4. Na recepci a polici v prostoru Fitness Galaxie je k dispozici desinfekční prostředek, kterým si můžete očistit madla a rukojeti strojů.

 

VI. Odpovědnost za provoz Fitness Galaxie

1. Za zařízení Fitness Galaxie, za jeho provoz a dodržování Provozního řádu odpovídá za provozovatele manažer Fitness Galaxie.

VII. Závěrečná ustanovení

1. Každý návštěvník je povinen dodržovat platné Návštěvní a Provozní řády.
2. V případě nedodržení nějakého z výše uvedených bodů, má provozovatel nárok takovému klientovi zamezit vstup do prostor fitness Galaxie.

 

Tento řád je platný od 1.1.2013